PODMIENKY POUŽÍVANIA WEBOVÝCH STRÁNOK 

  - Ochrana osobných údajov - 

  www.pneuwebshop.eu, pneuwebshop.sk, andantegroup.sk  


1.       Spoločnosť ANDANTE GROUP s.r.o., IČO: 44 973 331, so sídlom Považská 2, 940 01 Nové Zámky, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 25271/N ako prevádzkovateľ (ďalej len „prevádzkovateľ“) garantuje bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov v plnom súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien.

2.       COOKIES. Pri použití webových stránok www.pneuwebshop.eu, pneuwebshop.sk, andantegroup.sk

3.         môže dochádzať k ukladaniu súborov cookies (drobných súborov, ktoré zabezpečujú sledovanie aktivity užívateľa na webstránkach) na elektronickom zariadení, pomocou ktorého užívateľ k týmto stránkam pristupuje. Podmienky ukladania a spracúvania cookies sú nasledovné:

o   Užívateľ má vždy možnosť vyjadriť svoj súhlas alebo odmietnuť ukladanie súborov cookies, a to nastavením svojho webového prehliadača – povolením alebo naopak odmietnutím ukladania cookies.

o   V prípade udelenia súhlasu (povolenia cookies) môžu byť na elektronickom zariadení užívateľa ukladané:

1.       dočasné súbory cookies, ktoré sa pri vypnutí internetového prehliadača užívateľa automaticky vymažú,

dlhodobé súbory cookies, ktoré v internetovom prehliadači užívateľa zostávajú zachované aj po vypnutí zariadenia, pomocou ktorého užívateľ pristupuje k webovým www.pneuwebshop.eu, pneuwebshop.sk, andantegroup.sk

2.        (tieto cookies môže užívateľ kedykoľvek vymazať).

o   Svojím súhlasom užívateľ zároveň povoľuje, aby prevádzkovateľ súbory cookies využil na vlastné evidenčné alebo štatistické účely, a na účely cielenej reklamy partnerov, s ktorými má uzatvorené osobitné dohody o zobrazovaní reklamy na webstránkach. Súhlas užívateľa trvá po dobu zachovania nastavení jeho internetového prehliadača. Zmenou nastavení internetového prehliadača užívateľa alebo zákazom používania súborov cookies súhlas užívateľa zaniká.

o   Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za ukladanie súborov cookies na internetových stránkach tretích osôb, alebo využitie súborov cookies uložených na koncovom zariadení užívateľa tretími osobami.

V prípade odmietnutia súhlasu (odmietnutia cookies) prevádzkovateľ nemôže garantovať úplnú funkčnosť webových stránok www.pneuwebshop.eu, pneuwebshop.sk, andantegroup.sk najmä negarantuje možnosť prihlásenia do členskej sekcie. ZABEZPEČENIE WEBSTRÁNKY. Webstránky www.pneuwebshop.eu, pneuwebshop.sk, andantegroup.sk

3.       používajú pri akomkoľvek pripojení užívateľa a prenose akýchkoľvek údajov šifrované pripojenie TSL, ktoré znemožňuje prístup tretích osôb k prenášaným údajom počas ich prenosu na internete a pozmeňovanie takýchto údajov tretími osobami. Databázy prevádzkovateľa obsahujúce osobné údaje sú chránené šifrovaním a neverejnými prístupovými údajmi v súlade s najmodernejšími technickými štandardmi. KONTAKTNÉ ÚDAJE. Užívateľ pri svojej návšteve a ďalšom používaní webových stránok www.pneuwebshop.eu, pneuwebshop.sk, andantegroup.sk

4.       môže kontaktovať prevádzkovateľa a poskytnúť mu svoje osobné údaje na účely spätného kontaktovania.

·         Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Právnym základom spracúvania údajov poskytnutých užívateľom je v takomto prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa kontaktovať užívateľa a poskytnúť prípadné odpovede alebo poradenstvo.

·         Osobné údaje, ktoré môže užívateľ poskytnúť prevádzkovateľovi, sú:

1.       meno a priezvisko [nevyhnutné]

2.       e-mailová adresa [nevyhnutné]

3.       telefónne číslo [nevyhnutné]

4.       spoločnosť (pracovisko/zamestnávateľ) užívateľa.

·         ÚČEL. Účelom spracovania osobných údajov užívateľa je spätné kontaktovanie užívateľa.

·         TRVANIE SPRACÚVANIA. Osobné údaje budú spracúvané iba na nevyhnutnú dobu počas komunikácie s užívateľom.

·         SPRÁVNOSŤ. Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov užívateľ prehlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne.   NEWSLETTER. Užívateľ – dotknutá osoba pri svojej návšteve a ďalšom používaní webových stránok www.pneuwebshop.eu, pneuwebshop.sk, andantegroup.sk

5.       môže prevádzkovateľovi poskytnúť svoje osobné údaje. K poskytnutiu osobných údajov užívateľa môže dôjsť pri dobrovoľnej registrácii k odberu newsletteru za pomoci takej emailovej adresy, z ktorej možno určiť jeho totožnosť, alebo pri dobrovoľnom vyplnení kontaktného formulára spojeného s vybraným obsahom webových stránok.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Nevyhnutnou podmienkou spracúvania osobných údajov užívateľa prevádzkovateľom na účel zasielania newsletteru je udelenie súhlasu užívateľa so spracúvaním osobných údajovv nevyhnutnom rozsahu, pričom tento súhlas je jediným právnym základom spracúvania údajov poskytnutých užívateľom.

·         Osobné údaje, ktoré môže užívateľ poskytnúť prevádzkovateľovi, sú:

1.       meno a priezvisko [nevyhnutné]

2.       e-mailová adresa [nevyhnutné]

3.       telefónne číslo

4.       spoločnosť (pracovisko/zamestnávateľ) užívateľa.

·         Užívateľ na zabezpečenie oprávnenia prevádzkovateľa spracúvať poskytnuté osobné údaje musí vyjadriť svoj súhlas s uchovávaním a ďalším spracovaním získaných osobných údajov, v rozsahu nevyhnutnom pre dosiahnutie účelu stanoveného v tomto článku.

·         TRVANIE SÚHLASU. Súhlas užívateľa podľa predošlého odseku nadobúda platnosť okamihom dobrovoľného poskytnutia súhlasu zaškrtnutím príslušného políčka v online formulári a trvá po dobu dvoch rokov alebo do odvolania súhlasu užívateľom. Prevádzkovateľ má právo spracúvať poskytnuté údaje počas trvania súhlasu.

-

·         ÚČEL. Účelom spracovania osobných údajov užívateľa je umožnenie odberu ním vyžiadaného newsletteru (informačného letáku) zasielaním takého newsletteru prevádzkovateľa na kontaktné adresy poskytnuté užívateľom, najmä v elektronickej podobe.  

·         SPRÁVNOSŤ. Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov užívateľ prehlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne, v opačnom prípade zodpovedá za prípadnú škodu, ktorú uvedením nesprávnych, nepravdivých alebo neaktuálnych údajov môže prevádzkovateľovi spôsobiť. Užívateľ je povinný nahlásiť prevádzkovateľovi akúkoľvek zmenu svojich poskytnutých osobných údajov.  

·         PRENOS ÚDAJOV A AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE. Osobné údaje užívateľa nebudú zverejnené ani poskytnuté tretím osobám, nebudú prenášané do krajín mimo Európskej únie, ani na základe nich prevádzkovateľ nebude automatizovaným spôsobom prijímať rozhodnutia dôležité pre užívateľa.

6.       POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY. Práva užívateľa v súvislosti s ochranou osobných údajov upravujú najmä ustanovenia článkov 12 až 22 GDPR, v znení neskorších zmien.

Ako užívateľ máte najmä právo na základe písomnej alebo e-mailovej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi (e-mail:andantegroupsro@gmail.com) požadovať:  

1.       potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Vás spracúvané, prístup k Vašim osobným údajom a informáciám o nich, ako aj opravu týchto údajov,

2.       obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, najmä ak sú nesprávne,

3.       vymazanie Vašich osobných údajov, najmä ak pominul účel ich spracúvania alebo ste odvolali súhlas so spracúvaním,

4.       prenesenie Vašich osobných údajov inému prevádzkovateľovi v štrukturovanej a strojovo čitateľnej podobe.

Rovnako máte právo písomným oznámením alebo e-mailom (na adresu andantegroupsro@gmail.com):

1.       kedykoľvek odvolať Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov, s účinnosťou odo dňa doručenia oznámenia, ak sa spracúvanie osobných údajov vykonáva na základe súhlasu, pričom zákonnosť spracúvania pred doručením oznámenia o odvolaní súhlasu bude zachovaná,

2.       ak sa spracúvanie osobných údajov nevykonáva na základe Vášho súhlasu, namietať proti spracúvaniu z dôvodov týkajúcich sa Vašej osobnej situácie alebo ak máte podozrenie, že sa údaje spracúvajú nezákonne.

Máte tiež právo podať Úradu na ochranu osobných údajov, ako dozornému orgánu pre Slovenskú republiku, sťažnosť alebo podnet na prešetrenie spracúvania Vašich osobných údajov.

Práva užívateľa a/alebo člena môžu byť obmedzené, ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného predpisu, ich uplatnením by bola porušená ochrana užívateľa alebo by boli porušené práva a slobody iných dotknutých osôb.

V Nových Zámkoch 13.8.2018                                                                                                                                    Andante Group s.r.o.  

 

Reklamačný poriadok

obchodnej spoločnosti
ANDANTE GROUP s.r.o.
IČO: 44 973 331
DIČ: 2022893323
so sídlom Považská 2, 940 01 Nové Zámky
registrácia: Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 25271/N
(ďalej tiež ako „predávajúci“)

 

I.       VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Pre nákup v internetovom obchode predávajúceho prevádzkovanom na internetovej adrese www.pneuwebshop.eu (ďalej tiež ako „e-shop“) predávajúci vydáva tento reklamačný poriadok za účelom informovania svojich zákazníkov o lehotách, podmienkach a spôsobe uplatnenia a vybavenia reklamácie v súlade s platnými právnymi predpismi (ďalej tiež ako „Reklamačný poriadok“).

Tento Reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník"), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa"), ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Pri reklamáciách sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za dodržania zákonných ustanovení a práv spotrebiteľov.

II.       UPLATNENIE PRÁV ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY

Kupujúci uplatňuje reklamáciu písomne, elektronickou poštou na adrese andantegroupsro@gmail.com alebo osobne v mieste sídla predávajúceho v záručnej dobe, ktorá je 24 mesiacov, pokiaľ nebolo dohodnuté inak. Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim.
Kupujúci je pri uplatnení reklamácie povinný predložiť predávajúcemu originál daňového dokladu a originál záručného listu (pokiaľ bol k výrobku dodaný).
Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu po tom, ako sa dozvedel alebo preukázateľne mohol dozvedieť o vade zakúpenej veci. Od okamihu zistenia vady je kupujúci povinný okamžite prestať vadnú vec používať. V opačnom prípade, najmä ak dôjde v dôsledku ďalšieho používania vadnej veci k inej škode, stráca kupujúci nárok na náhradu takto spôsobenej ďalšej škody. Predávajúci je povinný takto uplatnenú reklamáciu prijať a rozhodnúť o jej oprávnenosti v lehotách určených týmto reklamačným poriadkom. Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie.
Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predávaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí počas záručnej doby.
Predávajúci nezodpovedá za vady a poškodenia vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou obvyklému používaniu zakúpeného tovaru, za opotrebenia spôsobené chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia. Záruka nevzťahuje tiež na poškodenia vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia, prevádzkou v extrémnych, neobvyklých a nevhodných podmienkach. Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené samotným kupujúcim alebo treťou osobou.

III.       VYBAVENIE REKLAMÁCIE, AK JE KUPUJÚCIM SPOTREBITEĽ

Pri vybavovaní reklamácie uplatnenej kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ postupuje predávajúci v súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov, najmä §18 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.
Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietne, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie.
Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje, keď sa rovnaká vada, aká bola v záručnej dobe najmenej dvakrát odstraňovaná, vyskytne opätovne. Za väčší počet vád sa považuje, keď tovar má súčasne najmenej tri odstrániteľné vady, pričom každá z týchto vád bráni riadnemu užívaniu tovaru.
Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie ako aj vydať písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. Predávajúci informuje kupujúceho o vybavení reklamácie spravidla písomne, pričom informáciu o vybavení reklamácie predávajúci zasiela bez zbytočného odkladu na adresu kupujúceho uvedenú v reklamácii. Kupujúci môže byť o vybavení reklamácie informovaný aj iným spôsobom, pokiaľ to bolo s predávajúcim dohodnuté pri uplatnení reklamácie.
Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
V závislosti od povahy vady zakúpenej veci predávajúci vybaví reklamáciu a ukončí reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním opravenej veci
b) výmenou veci
c) vrátením kúpnej ceny veci
d) yplatením primeranej zľavy z ceny veci
e) odôvodneným zamietnutím reklamácie
f) písomným vyzvaním kupujúceho na prevzatie plnenia.

Za odstrániteľné vady sa považujú také vady, kedy ich odstránením neutrpí vzhľad, funkcia a kvalita veci a oprava môže byť vykonaná riadne v stanovenej lehote. Lehota na odstránenie vady nesmie presiahnuť 30 kalendárnych dní. Posúdenie charakteru vady prislúcha predávajúcemu.
Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená, a predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, môže kupujúci požadovať výmenu veci, alebo ak sa týka vada len časti veci, výmenu tejto časti. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
Za neodstrániteľné vady sa považujú také vady, ktoré nemožno v stanovenej lehote bezo zbytku odstrániť a ktoré bránia tomu, aby mohla byť vec riadne používaná. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, má kupujúci právo:

a) na výmenu veci za inú bezchybnú, alebo
b) na primeranú zľavu z ceny veci, alebo
c) odstúpiť od kúpnej zmluvy (kupujúci vráti vadnú vec a obdrží späť kúpnu cenu).

Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o vady odstrániteľné, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa rovnakej vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
Doba od uplatnenia reklamácie až do doby, kedy kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.

IV.       VYBAVENIE REKLAMÁCIE, AK JE KUPUJÚCIM INÁ OSOBA AKO SPOTREBITEĽ

Ak je kupujúcim osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná ako v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, zodpovednosť za vady predaného tovaru sa riadi ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

V.       ZÁRUČNÉ OPRAVY

Záručné opravy výrobkov zabezpečuje predávajúci. Pokiaľ predávajúci reklamáciu neuzná, oznámi to kupujúcemu v lehote uvedenej v tomto Reklamačnom poriadku.

 

VI.       ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Predávajúci je oprávnený v závislosti od zmien príslušných právnych predpisov zmeniť alebo úplne nahradiť tento Reklamačný poriadok. Zmenu Reklamačného poriadku predávajúci zverejnení vo svojich obchodných priestoroch a na svojej internetovej stránke najneskôr v deň účinnosti zmeny.

Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 13.8.2018.

V Nových Zámkoch, dňa 13.8.2018.

 

Všeobecné obchodné podmienky

obchodnej spoločnosti
ANDANTE GROUP s.r.o.
IČO: 44 973 331
DIČ:
so sídlom Považská 2, 940 01 Nové Zámky
registrácia: Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 25271/N
(ďalej tiež ako „predávajúci“)
 

I.       VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež ako „Obchodné podmienky“) platia pre nákup v internetovom obchode predávajúceho prevádzkovanom na internetovej adrese www.pneuwebshop.eu a www.pneuwebshop.sk (ďalej tiež ako „e-shop“), pričom bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

Všetky zmluvné vzťahy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len ako Občiansky zákonník), zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako zákon č. 102/2014) a zákonom č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa (ďalej len ako zákon č. 250/2007). Ak kupujúcim nie je spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len ako Obchodný zákonník). Všetky citované právne predpisy sa rozumejú v platnom znení.

Spotrebiteľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti (pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti).

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky či užíva služby za účelom svojho podnikania.

II.       UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky e-shopu, pričom predávajúci je takým návrhom viazaný po dobu umiestenia predmetného tovaru na stránkach e-shopu (následná zmena návrhu nemá vplyv na už uzatvorenú kúpnu zmluvu). Kúpna zmluva vzniká doručením riadne vyplnenej, potvrdenej a odoslanej objednávky kupujúceho predávajúcemu. Objednávka musí obsahovať tieto základné náležitosti:

§ označenie kupujúceho

- ak je kupujúcim spotrebiteľ: meno, priezvisko, bydlisko

- ak je kupujúci podnikateľ: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH ak ide o platiteľa DPH

·         druh a množstvo tovaru

·         spôsob doručenia tovaru

·         adresu dodania tovaru, ak chce tovar doručiť na inú adresu ako je adresa kupujúceho

·         telefonický a emailový kontakt

Kupujúci môže použiť nákupný a objednávkový systém zverejnený na www.pneuwebshop.sk a www.pneuwebshop.eu.
Predávajúci je povinný bezodkladne potvrdiť kupujúcemu jeho objednávku prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej kupujúcim v jeho objednávke.

Pre záväzné potvrdenie objednávky pri niektorých druhoch tovarov si predávajúci vyhradzuje právo vyžiadať uhradenie zálohy zo strany kupujúceho vo výške 50% z ceny objednávky. Dodacia doba v tomto prípade začína plynúť po zaplatení zálohy.

Uzatvorením kúpnej zmluvy vzniká predávajúcemu záväzok dodať kupujúcemu dohodnutý tovar a previesť na neho vlastnícke právo k tomuto tovaru a kupujúcemu vzniká záväzok zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu podľa dohodnutých platobných podmienok a dodaný tovar prevziať.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci výslovne potvrdzuje, že si je vedomý toho, že tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy, a že sa s týmito obchodnými podmienkami detailne zoznámil. Na tieto obchodné podmienky bol kupujúci dostatočným spôsobom pred uzatvorením kúpnej zmluvy upozornený a mal možnosť sa s nimi v plnom znení zoznámiť.

III.       KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

Ceny tovaru sú stanovené podľa aktuálneho cenníka predávajúceho uvedeného v čase uskutočnenia objednávky na jeho webovom sídle. Všetky ceny sú uvedené s DPH. V prípade, že je tovar označený ako „akcia“ alebo „extra cena“, takáto ponuka platí len do vypredania zásob alebo do skončenia poskytovania akcie na konkrétny tovar.

Predávajúci je oprávnený ceny tovaru uvádzané v e-shope jednostranne meniť s tým, že na už uzatvorenú kúpnu zmluvu nebude mať taká zmena vplyv.

Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu riadne a včas. Úhrada kúpnej ceny je podmienkou odovzdania tovaru. Platba za tovar bude realizovaná v hotovosti, prípadne inak po dohode so zákazníkom. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru, ktorú doručí kupujúcemu spolu so zaslaným tovarom alebo mu ju odovzdá osobne. Pri osobnom odbere tovaru v sídle predávajúceho bude kupujúcemu vystavený pokladničný doklad o zaplatení.

IV.       DODACIE PODMIENKY

Miesto dodania je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za doručenie tovaru sa považuje jeho dodanie na uvedené miesto. V prípade viacpoložkovej objednávky môžu byť jednotlivé položky expedované z rôznych miest.

Náklady na dopravu  sú kupujúcemu účtované. Cena poplatkov za dopravu je zobrazená pri vybranom tovare pri zadaní objednávky. Za každú pneumatiku platí kupujúci 2,40 eur.

Doba expedície objednávky pri dobierke sa obvykle pohybuje v rozmedzí 1-15 dní v závislosti od skladových zásob resp. v závislosti od skladových zásob dodávateľov predávajúceho. Pri tovare dostupnom skladom je zvyčajne dodacia lehota 48-96 hodín. Kupujúci obdrží formou emailu alebo SMS avízo o odoslaní zásielky z obchodu, pričom mu je táto zásielka spravidla doručená na druhý pracovný deň po obdržaní avíza.

V prípade dlhodobej nedostupnosti objednávaného tovaru u dodávateľov predávajúceho ponúkne predávajúci kupujúcemu iný tovar, ktorý bude svojimi vlastnosťami, technickými parametrami a cenou porovnateľný s objednávaným tovarom. Predávajúci zašle kupujúcemu alternatívnu ponuku mailom. V tomto prípade sa kúpna zmluva považuje za uzavretú potvrdením tejto ponuky kupujúcim.
Kupujúci je povinný zabezpečiť súčinnosť pre bezproblémové prevzatie tovaru najmä tým, že v dňoch plánovaného doručenia bude dostupný na telefónnom čísle určenom pre doručenie alebo bude prítomný na adrese doručenia. Pokiaľ túto povinnosť nevie kupujúci splniť, je povinný preukázateľne informovať predávajúceho, dohodnúť sa s ním na náhradnom termíne doručenia alebo určiť náhradnú osobu, ktorá povinnosť prevzatia tovaru splní za pôvodného príjemcu zásielky. V prípade neprevzatia tovaru od kuriéra je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu takto vzniknutú (spravidla cenu dopravy a poštovného za odoslanie tovaru tam a späť).

Predávajúci tovar pred jeho odoslaním na svoje náklady zabalí a označí spôsobom dohodnutým v kúpnej zmluve poprípade spôsobom obvyklým zodpovedajúcim dohodnutému spôsobu dodania a užívania.

Pri dodaní tovaru sa kupujúci zaväzuje skontrolovať balenie tovaru pred podpisom preberacích dokumentov. Ak zistí, že balenie je poškodené, je povinný trvať na zapísaní poškodenia do preberacích dokumentov a až potom ich podpísať. Kupujúci je povinný ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť, či nie je mechanicky poškodený. V prípade mechanického poškodenia alebo nekompletnosti obsahu sa zaväzuje bezodkladne informovať predávajúceho.

Kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol vybranému dopravnému partnerovi údaje týkajúce sa kupujúceho, a to v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre riadne dodanie tovaru.

Ak si kupujúci pri uskutočnení objednávky vyberie osobný odber, tovar si prevezme osobne v sídle predávajúceho. Predávajúci informuje kupujúceho o termíne, kedy bude tovar pripravený na odber.

V.       VRÁTENIE TOVARU

Odstúpenie od zmluvy pri kúpe tovaru - ak nakupuje spotrebiteľ

V zmysle ust. §7 zákona č. 102/2014 Z. z. je kupujúci, ktorým je spotrebiteľ oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť u predávajúceho uskutočnené písomnou formou v listinnej alebo elektronickej podobe (e-mailom), a môže byť uskutočnené  podľa ustanovení Poučenia o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od zmluvy. Kupujúci môže použiť Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy. Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od zmluvy a Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy tvoria prílohy č.1 a č.2 týchto Obchodných podmienok. Odstúpenie od zmluvy  musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote odovzdané na poštovú prepravu. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané najneskôr v posledný deň 14-dňovej lehoty.

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu. Tovar je potrebné zaslať ako poistený balík alebo doviezť osobne - NEZASIELAŤ NA DOBIERKU, nebude prebratý!

Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci má právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom "kamennom" obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu.

Ak kupujúci odstúpi od uzavretej zmluvy riadne, včas a v súlade s platnými právnymi predpismi a týmito Obchodnými podmienkami, predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby súvisiace s dodaním tovaru predávajúcemu predtým, ako je tovar predávajúcemu spätne doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru budú kupujúcemu vrátené finančné prostriedky poukážkou, prevodom na účet alebo iným spôsobom, na ktorom sa predávajúci a kupujúci dojednajú.

Odstúpenie od zmluvy pri kúpe tovaru - ak nakupuje podnikateľ

V prípade ak kupuje tovar podnikateľ, nepoužijú sa prílohy č. 1 a č. 2 týchto Obchodných podmienok a na odstúpenie od zmluvy sa aplikujú ustanovenia §344 a nasl. Obchodného zákonníka.

VI.       ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim ako aj za vady, ktoré sú zistené počas záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

Kupujúci je povinný pri prevzatí zásielky tovar skontrolovať. Vady, ktoré nemohli byť zistené pri preberaní tovaru a na ktoré sa vzťahuje záručná doba je kupujúci povinný reklamovať u predávajúceho bez zbytočného odkladu písomnou reklamáciou, a to e-mailom na andantegroupsro@gmail.com , prípadne písomne poštou alebo osobne v sídle predávajúceho.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou obvyklému používaniu zakúpeného tovaru, za opotrebenia spôsobené chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia. Záruka nevzťahuje tiež na poškodenia vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia, prevádzkou v extrémnych, neobvyklých a nevhodných podmienkach. Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené samotným kupujúcim alebo treťou osobou.

Nároky kupujúceho z vád tovaru (vrátane spôsobu vyriešenia reklamácie) sa riadia príslušnými všeobecnými záväznými predpismi, ktorým podlieha vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim podľa kúpnej zmluvy (ak je kupujúcim spotrebiteľ, tak hlavne Občianskym zákonníkom a Zákonom o ochrane spotrebiteľa, ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, tak Obchodným zákonníkom).

Bližšie podmienky zodpovednosti za vady dodaného tovaru, ako aj spôsob uplatnenia reklamácie, reklamačné lehoty, nároky kupujúceho z vád tovaru sú podrobne upravené v Reklamačnom poriadku predávajúceho. Reklamačný poriadok je kupujúcemu dostupný na internetovej adrese www.pneuwebshop.eu a www.pneuwebshop.sk .

 

VII.       OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy udeľuje súhlas so zaradením všetkých vyplnených osobných a iných údajov v objednávke, ako aj ďalších údajov získaných pri obchodnom styku (ďalej jen „osobné údaje“) do databázy spoločnosti ANDANTE GROUP s.r.o., IČO: 44 973 331 so sídlom Považská 2, 940 01 Nové Zámky (ďalej aj ako "prevádzkovateľ"), a s ich spracovaním.

Osobné údaje sa budú spracovávať na obchodné a marketingové potreby spoločnosti ANDANTE GROUP, s.r.o., vrátane ponúkania obchodu a služieb, ako aj na zasielanie obchodných oznámení, okrem iného aj prostredníctvom elektronických prostriedkov (predovšetkým formou e-mailu a SMS správ).

Súhlas sa poskytuje do odvolania súhlasu. Dotknutá osoba berie na vedomie, že má práva podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t. j. predovšetkým, že má právo prístupu k osobným údajom a osobné údaje poskytuje dobrovoľne. Každá dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti. Dotknutá osoba má ďalej na základe písomnej žiadosti právo u prevádzkovateľa namietať voči využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu pre ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

VIII.       ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPORU

Kupujúci, ktorým je spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Kupujúci, ktorým je spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na jeho žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je uvedený na stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky:

http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotr...

Spotrebiteľ je oprávnený podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK.

Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Netýka sa sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu, avšak maximálne do  výšky 5 EUR vrátane DPH.

 

 

  IX.        SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

IX.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je fyzickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

IX.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je právnickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (ak mu bolo pridelené), číslo telefónu a e-mailovú adresu.

IX.3. Kupujúci, ktorý sa v rámci internetového obchodu zaregistroval, si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti Profil.

IX.4. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“), predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

IX.5. V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže predávajúci po doručení objednaného tovaru, resp. služby kupujúcemu, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje kupujúceho aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu kupujúceho informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.

IX.6. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

IX.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s čl. 5 ods.1 písm. a) a písm. b) Nariadenia, bude osobné údaje kupujúceho získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.

IX.8. Predávajúci vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v týchto obchodných a reklamačných podmienkach bude získavať osobné údaje kupujúceho vždy osobitne na adekvátnom právnom základe a zároveň zabezpečí, že sa tieto osobné údaje budú spracúvať a využívať výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iný účel alebo na účel plnenia kúpnej zmluvy.

IX.9. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:

a) svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných podmienok preukazujúce totožnosť predávajúceho,
b) kontaktné údaje predávajúceho, resp. zodpovednej osoby predávajúceho,
c) účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a právny základ spracúvania osobných údajov,
d) že požadované osobné údaje na účely uzavretia kúpnej zmluvy a riadneho vybavenia a doručenia objednávky je kupujúci povinný poskytnúť,
e) ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods.1 písm. f), že oprávneným záujmom, ktorý predávajúci sleduje, je priamy marketing,
f) identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar, resp. identifikačné údaje iných príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov ak existujú,
g) dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,

IX.10. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Nariadeniu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

IX.11. Predávajúci v súlade s Nariadením poskytuje kupujúcemu, ktorého údaje spracúva, nasledujúce informácie:

a) totožnosť a kontaktné údaje predávajúceho a v príslušných prípadoch zástupcu predávajúceho,
b) kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby,
c) účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania,
d) ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods. 1 písm. f), oprávnené záujmy, ktoré sleduje predávajúci alebo tretia strana,
e) okruh príjemcov, alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú,
f) v relevantnom prípade informáciu o tom, že predávajúci zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii,
g) dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,
h) informácie o existencii práva požadovať od predávajúceho prístup k jeho osobným údajom a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu ako aj práva na prenosnosť údajov,
i) právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
j) informácie o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je kupujúci povinný poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov,
k) existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania;
Kupujúci má právo získať od predávajúceho kópiu osobných údajov, ktoré sa spracovávajú a k nej má právo získať aj všetky vyššie uvedené informácie. Za akékoľvek ďalšie kópie o ktoré kupujúci požiada môže predávajúci účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom na vyhotovenie kópie.

IX.12. Ak kupujúci uplatní svoje právo podľa bodu 9.11 písomne alebo elektronicky a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo podľa bodu 9.11, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto Nariadenia.

IX.13. Kupujúci má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak kupujúci namietne takéto spracúvanie, predávajúci ukončí spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu odo dňa doručenia takejto námietky predávajúcemu a osobné údaje dotknutého kupujúceho sa na takéto účely už nesmú a nebudú spracúvať.

IX.14. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

IX.15. Predávajúci prijme vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť kupujúcemu všetky informácie uvedené v bode 9.11 v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, jasne a jednoducho formulované. Predávajúci poskytne informácie elektronicky alebo v súlade s Nariadením inými prostriedkami, na ktorých sa s kupujúcim dohodne.

IX.16. Informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti kupujúceho, poskytne predávajúci kupujúcemu bez zbytočného odkladu, v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

IX.17. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že z titulu plnenia uzavretej zmluvy sa pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené tretím stranám uvedené v ochrane osobných údajov.

    X.       ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Obsah a dizajn tejto stránky je chránený platným autorským zákonom a príslušnými právnymi predpismi. Kopírovanie, publikovanie a ďalšie šírenie akejkoľvek časti týchto stránok bez predchádzajúceho písomného povolenia prevádzkovateľa je zakázané.

Predávajúci je oprávnený v závislosti od zmien príslušných právnych predpisov zmeniť alebo úplne nahradiť tieto Obchodné podmienky. Zmenu Obchodných podmienok predávajúci zverejnení vo svojich obchodných priestoroch a na svojej internetovej stránke najneskôr v deň účinnosti zmeny.

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňom 13.8.2018.