VOP

Všeobecné obchodné podmienky

obchodnej spoločnosti
ANDANTE GROUP s.r.o.
IČO: 44 973 331
DIČ:
so sídlom Považská 2, 940 01 Nové Zámky
registrácia: Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 25271/N
(ďalej tiež ako „predávajúci“)
 

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež ako „Obchodné podmienky“) platia pre nákup v internetovom obchode predávajúceho prevádzkovanom na internetovej adrese www.pneuwebshop.sk (ďalej tiež ako „e-shop“), pričom bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

Všetky zmluvné vzťahy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len ako Občiansky zákonník), zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako zákon č. 102/2014) a zákonom č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa (ďalej len ako zákon č. 250/2007). Ak kupujúcim nie je spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len ako Obchodný zákonník). Všetky citované právne predpisy sa rozumejú v platnom znení.

Spotrebiteľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti (pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti).

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky či užíva služby za účelom svojho podnikania.

 1. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky e-shopu, pričom predávajúci je takým návrhom viazaný po dobu umiestenia predmetného tovaru na stránkach e-shopu (následná zmena návrhu nemá vplyv na už uzatvorenú kúpnu zmluvu). Kúpna zmluva vzniká doručením riadne vyplnenej, potvrdenej a odoslanej objednávky kupujúceho predávajúcemu. Objednávka musí obsahovať tieto základné náležitosti:

 • označenie kupujúceho

– ak je kupujúcim spotrebiteľ: meno, priezvisko, bydlisko

– ak je kupujúci podnikateľ: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH ak ide o platiteľa DPH

 • druh a množstvo tovaru
 • spôsob doručenia tovaru
 • adresu dodania tovaru, ak chce tovar doručiť na inú adresu ako je adresa kupujúceho
 • telefonický a emailový kontakt

Kupujúci môže použiť nákupný a objednávkový systém zverejnený na www.pneuwebshop.sk.
Predávajúci je povinný bezodkladne potvrdiť kupujúcemu jeho objednávku prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej kupujúcim v jeho objednávke.

Pre záväzné potvrdenie objednávky pri niektorých druhoch tovarov si predávajúci vyhradzuje právo vyžiadať uhradenie zálohy zo strany kupujúceho vo výške 50% z ceny objednávky. Dodacia doba v tomto prípade začína plynúť po zaplatení zálohy.

Uzatvorením kúpnej zmluvy vzniká predávajúcemu záväzok dodať kupujúcemu dohodnutý tovar a previesť na neho vlastnícke právo k tomuto tovaru a kupujúcemu vzniká záväzok zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu podľa dohodnutých platobných podmienok a dodaný tovar prevziať.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci výslovne potvrdzuje, že si je vedomý toho, že tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy, a že sa s týmito obchodnými podmienkami detailne zoznámil. Na tieto obchodné podmienky bol kupujúci dostatočným spôsobom pred uzatvorením kúpnej zmluvy upozornený a mal možnosť sa s nimi v plnom znení zoznámiť.

 1. KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

Ceny tovaru sú stanovené podľa aktuálneho cenníka predávajúceho uvedeného v čase uskutočnenia objednávky na jeho webovom sídle. Všetky ceny sú uvedené s DPH. V prípade, že je tovar označený ako „akcia“ alebo „extra cena“, takáto ponuka platí len do vypredania zásob alebo do skončenia poskytovania akcie na konkrétny tovar.

Predávajúci je oprávnený ceny tovaru uvádzané v e-shope jednostranne meniť s tým, že na už uzatvorenú kúpnu zmluvu nebude mať taká zmena vplyv.

Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu riadne a včas. Úhrada kúpnej ceny je podmienkou odovzdania tovaru. Platba za tovar bude realizovaná v hotovosti, prípadne inak po dohode so zákazníkom. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru, ktorú doručí kupujúcemu spolu so zaslaným tovarom alebo mu ju odovzdá osobne. Pri osobnom odbere tovaru v sídle predávajúceho bude kupujúcemu vystavený pokladničný doklad o zaplatení. 

 1. DODACIE PODMIENKY

Miesto dodania je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za doručenie tovaru sa považuje jeho dodanie na uvedené miesto. V prípade viacpoložkovej objednávky môžu byť jednotlivé položky expedované z rôznych miest. 

Náklady na dopravu  sú kupujúcemu účtované. Cena poplatkov za dopravu je zobrazená pri vybranom tovare pri zadaní objednávky. Za každú pneumatiku platí kupujúci 2,40 eur.

Doba expedície objednávky pri dobierke sa obvykle pohybuje v rozmedzí 1-15 dní v závislosti od skladových zásob resp. v závislosti od skladových zásob dodávateľov predávajúceho. Pri tovare dostupnom skladom je zvyčajne dodacia lehota 48-96 hodín. Kupujúci obdrží formou emailu alebo SMS avízo o odoslaní zásielky z obchodu, pričom mu je táto zásielka spravidla doručená na druhý pracovný deň po obdržaní avíza.

V prípade dlhodobej nedostupnosti objednávaného tovaru u dodávateľov predávajúceho ponúkne predávajúci kupujúcemu iný tovar, ktorý bude svojimi vlastnosťami, technickými parametrami a cenou porovnateľný s objednávaným tovarom. Predávajúci zašle kupujúcemu alternatívnu ponuku mailom. V tomto prípade sa kúpna zmluva považuje za uzavretú potvrdením tejto ponuky kupujúcim. 
Kupujúci je povinný zabezpečiť súčinnosť pre bezproblémové prevzatie tovaru najmä tým, že v dňoch plánovaného doručenia bude dostupný na telefónnom čísle určenom pre doručenie alebo bude prítomný na adrese doručenia. Pokiaľ túto povinnosť nevie kupujúci splniť, je povinný preukázateľne informovať predávajúceho, dohodnúť sa s ním na náhradnom termíne doručenia alebo určiť náhradnú osobu, ktorá povinnosť prevzatia tovaru splní za pôvodného príjemcu zásielky. V prípade neprevzatia tovaru od kuriéra je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu takto  vzniknutú (spravidla cenu dopravy a poštovného za odoslanie tovaru tam a späť).

Predávajúci tovar pred jeho odoslaním na svoje náklady zabalí a označí spôsobom dohodnutým v kúpnej zmluve poprípade spôsobom obvyklým zodpovedajúcim dohodnutému spôsobu dodania a užívania.

Pri dodaní tovaru sa kupujúci zaväzuje skontrolovať balenie tovaru pred podpisom preberacích dokumentov. Ak zistí, že balenie je poškodené, je povinný trvať na zapísaní poškodenia do preberacích dokumentov a až potom ich podpísať. Kupujúci je povinný ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť, či nie je mechanicky poškodený. V prípade mechanického poškodenia alebo nekompletnosti obsahu sa zaväzuje bezodkladne informovať predávajúceho.

Kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol vybranému dopravnému partnerovi údaje týkajúce sa kupujúceho, a to v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre riadne dodanie tovaru.

Ak si kupujúci pri uskutočnení objednávky vyberie osobný odber, tovar si prevezme osobne v sídle predávajúceho. Predávajúci informuje kupujúceho o termíne, kedy bude tovar pripravený na odber.

 1. VRÁTENIE TOVARU

Odstúpenie od zmluvy pri kúpe tovaru – ak nakupuje spotrebiteľ

V zmysle ust. §7 zákona č. 102/2014 Z. z. je kupujúci, ktorým je spotrebiteľ oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť u predávajúceho uskutočnené písomnou formou v listinnej alebo elektronickej podobe (e-mailom), a môže byť uskutočnené  podľa ustanovení Poučenia o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od zmluvy. Kupujúci môže použiť Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy. Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od zmluvy a Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy tvoria prílohy č.1 a č.2 týchto Obchodných podmienok. Odstúpenie od zmluvy  musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote odovzdané na poštovú prepravu. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané najneskôr v posledný deň 14-dňovej lehoty.

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu. Tovar je potrebné zaslať ako poistený balík alebo doviezť osobne – NEZASIELAŤ NA DOBIERKU, nebude prebratý!

Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci má právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom “kamennom” obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu. 

Ak kupujúci odstúpi od uzavretej zmluvy riadne, včas a v súlade s platnými právnymi predpismi a týmito Obchodnými podmienkami, predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby súvisiace s dodaním tovaru predávajúcemu predtým, ako je tovar predávajúcemu spätne doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. 

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru budú kupujúcemu vrátené finančné prostriedky poukážkou, prevodom na účet alebo iným spôsobom, na ktorom sa predávajúci a kupujúci dojednajú.

Odstúpenie od zmluvy pri kúpe tovaru – ak nakupuje podnikateľ

V prípade ak kupuje tovar podnikateľ, nepoužijú sa prílohy č. 1 a č. 2 týchto Obchodných podmienok a na odstúpenie od zmluvy sa aplikujú ustanovenia §344 a nasl. Obchodného zákonníka.

 1. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim ako aj za vady, ktoré sú zistené počas záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

Kupujúci je povinný pri prevzatí zásielky tovar skontrolovať. Vady, ktoré nemohli byť zistené pri preberaní tovaru a na ktoré sa vzťahuje záručná doba je kupujúci povinný reklamovať u predávajúceho bez zbytočného odkladu písomnou reklamáciou, a to e-mailom na pneuwebshop [at] pneuwebshop.sk, prípadne písomne poštou alebo osobne v sídle predávajúceho.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou obvyklému používaniu zakúpeného tovaru, za opotrebenia spôsobené chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia. Záruka nevzťahuje tiež na poškodenia vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia, prevádzkou v extrémnych, neobvyklých a nevhodných podmienkach. Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené samotným kupujúcim alebo treťou osobou.

Nároky kupujúceho z vád tovaru (vrátane spôsobu vyriešenia reklamácie) sa riadia príslušnými všeobecnými záväznými predpismi, ktorým podlieha vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim podľa kúpnej zmluvy (ak je kupujúcim spotrebiteľ, tak hlavne Občianskym zákonníkom a Zákonom o ochrane spotrebiteľa, ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, tak Obchodným zákonníkom).

Bližšie podmienky zodpovednosti za vady dodaného tovaru, ako aj spôsob uplatnenia reklamácie, reklamačné lehoty, nároky kupujúceho z vád tovaru sú podrobne upravené v Reklamačnom poriadku predávajúceho. Reklamačný poriadok je kupujúcemu dostupný na internetovej adrese www.pneuwebshop.sk.

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy udeľuje súhlas so zaradením všetkých vyplnených osobných a iných údajov v objednávke, ako aj ďalších údajov získaných pri obchodnom styku (ďalej jen „osobné údaje“) do databázy spoločnosti ANDANTE GROUP s.r.o., IČO: 44 973 331 so sídlom Považská 2, 940 01 Nové Zámky (ďalej aj ako “prevádzkovateľ”), a s ich spracovaním.

Osobné údaje sa budú spracovávať na obchodné a marketingové potreby spoločnosti ANDANTE GROUP, s.r.o., vrátane ponúkania obchodu a služieb, ako aj na zasielanie obchodných oznámení, okrem iného aj prostredníctvom elektronických prostriedkov (predovšetkým formou e-mailu a SMS správ).

Súhlas sa poskytuje do odvolania súhlasu. Dotknutá osoba berie na vedomie, že má práva podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t. j. predovšetkým, že má právo prístupu k osobným údajom a osobné údaje poskytuje dobrovoľne. Každá dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti. Dotknutá osoba má ďalej na základe písomnej žiadosti právo u prevádzkovateľa namietať voči využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu pre ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

 1. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPORU

Kupujúci, ktorým je spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Kupujúci, ktorým je spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na jeho žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je uvedený na stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky:

http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotr…

Spotrebiteľ je oprávnený podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK.

Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Netýka sa sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu, avšak maximálne do  výšky 5 EUR vrátane DPH.

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Obsah a dizajn tejto stránky je chránený platným autorským zákonom a príslušnými právnymi predpismi. Kopírovanie, publikovanie a ďalšie šírenie akejkoľvek časti týchto stránok bez predchádzajúceho písomného povolenia prevádzkovateľa je zakázané.

Predávajúci je oprávnený v závislosti od zmien príslušných právnych predpisov zmeniť alebo úplne nahradiť tieto Obchodné podmienky. Zmenu Obchodných podmienok predávajúci zverejnení vo svojich obchodných priestoroch a na svojej internetovej stránke najneskôr v deň účinnosti zmeny.

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňom 18.4.2016